Skip to main content

Table 1 Primers used for qPT-PCR assays

From: Nitric oxide is involved in hydrogen gas-induced cell cycle activation during adventitious root formation in cucumber

Gene

Accession no.

Primer pairs

CycA

EW968279

F: 5′- GCCTCTGCTGTAACAACACTCAT-3′

R: 5′- TGTGCTGGCTGTATTTTTCTCTG -3′

CycB

EW968280

F: 5′- AATGAGGGCTATTTTGGTGGA-3′

R: 5′- TATCCGAAAGGCACACAAAGTC-3′

CDKA

EW968281

F: 5′- ATCTAAAACCCCAAAATCTGCT-3′

R: 5′- CAAATGCTCTTGCCAGTCC -3′

CDKB

EW968282

F: 5′-CAATCCCTCTATGTCGTTCG-3′

R: 5′- CAAATGCTCTTGCCAGTCC-3′

CsDNAJ-1

X67695

F: 5′- GACCACTCTCCACGATGTCAAC-3′

R: 5′- ATCAATGTGTTATGGCGGTAGC-3′

CDPK1

AJ312239

F: 5′- GGAGTTGGAAGGAGGACGATG-3′

R: 5′- TGAGATTTAGCAGTAAGGACGC-3′

CDPK5

AY02785

F: 5′- ATGAGGAAAGGCAATCAGGAAT-3′

R: 5′- AAAGAAGCACATAAAATCAAGCAGA

actin

DQ641117

F: 5′-CCCATCTATGAGGGTTACGCC-3′

R: 5′-TGAGAGCATCAGTAAGGTCACGA-3′