Skip to main content

Table 3 Distribution of simple sequence repeats in P. equestris bacterial artificial chromosome (BAC) end sequences

From: An overview of the Phalaenopsisorchid genome through BAC end sequence analysis

Type No. Type No.
A/T 264 AACTC/AGTTG 1
C/G 20 AACTT/AATTG 1
AC/GT 24 AAGAG/CTCTT 3
AG/CT 47 AAGGG/CCCTT 1
AT/AT 253 AAGTT/AATTC 1
CG/CG 2 AAGCC/CGGTT 1
AAC/GTT 22 AATAT/ATATT 4
AAG/CTT 12 AATCC/AGGTT 1
AAT/ATT 51 AATGC/ACGTT 1
ACC/GGT 3 ACACG/CTGTG 1
ACT/ATG 2 ACCTC/AGTGG 1
AGC/CGT 1 ACGAG/CTCTG 1
AGG/CCT 6 ACTAT/ATATG 1
AGT/ATC 5 AGAGG/CCTCT 4
CCG/CGG 2 AGGAT/ATCCT 1
AAAG/CTTT 2 AGGGC/CCCGT 1
AAAT/ATTT 20 AGGGG/CCCCT 1
AACT/ATTG 1 AAAAAG/CTTTTT 11
AATT/AATT 4 AAAAAT/ATTTTT 10
ACAG/CTGT 1 AAAACC/GGTTTT 15
ACAT/ATGT 12 AAAATT/AATTTT 1
ACCT/ATGG 4 AAAATC/AGTTTT 2
ACTC/AGTG 1 AAACCT/ATTTGG 1
AGAT/ATCT 2 AAACCC/GGGTTT 1
AGGG/CCCT 2 AAAGTC/AGTTTC 1
ACGT/ATGC 1 AAGGGC/CCCGTT 1
AAAAC/GTTTT 10 AACGTG/ACTTGC 4
AAAAG/CTTTT 20 AAGATC/AGTTCT 1
AAAAT/ATTTT 34 AATATT/AATTAT 1
AAACT/ATTTG 2 ACATAG/ATCTGT 1
AAAGT/ATTTC 2 ACATAT/ATATGT 2
AAAGG/CCTTT 1 ACCTGC/ACGTGG 2
AAATC/AGTTT 2 AACCCT/ATTGGG 1
AAATG/ACTTT 1 ACACCC/GGGTGT 1
AAATT/AATTT 30 ACCCCT/ATGGGG 1
AACAC/GTGTT 1 AGAGGC/CCGTCT 1